Advokátní společnost Ševčík

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Advokátní společnost Ševčík s.r.o., IČO: 04049977, se sídlem Jihlava, Majakovského 1517/10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 87959 (dále též „Správce“ nebo též „my“).

Tento dokument uvádí informace o zpracování osobních údajů Správcem v souvislosti: 

 • s výkonem advokacie – zejména při výkonu advokacie Správcem prostřednictvím společníků Správce, zaměstnaných advokátů nebo koncipientů,
 • s právními vztahy Správce s dodavateli (obchodními partnery), tj. především v souvislosti odebíráním zboží a služeb od našich dodavatelů,
 • s používáním našich webových stránek www.aksevcik.com (dále též „webové stránky“), s tím že podrobné informace o námi používaných cookies jsou uvedeny zde

Tyto Informace o zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „Nařízení“).

Účely zpracování osobních údajů:

 • Plnění smlouvy, včetně jejího uzavření, a to smlouvy o poskytování právních služeb (která nemusí být písemná), smlouvy s obchodními partnery, například dodavateli zboží a služeb, dále změny, rušení smlouvy;
 • Plnění právních povinností – zejména povinností vyplývajících pro nás z advokátních předpisů, tj. zejména zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii, a to zejména řádné vedení advokátního spisu včetně komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb, dále povinností vyplývající pro nás ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; plnění povinností vyplývajících pro nás z účetních a daňových předpisů; archivace, statistické účely, evidence zpracování osobních údajů;
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce – ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce, například ochrana majetku Správce, vymáhání pohledávek, ochrana v případě soudního sporu, zajištění bezpečnosti systémů a sítě Správce, ochrana před deliktním jednáním;
 • Ochrana oprávněného zájmu třetích osob – např. klientů, a to v souladu s předpisy pro výkon advokacie; ochrana života, zdraví a majetku pracovníků a zaměstnanců Správce.

Kategorie osobních údajů:

Níže uvedený výčet zpracovávaných osobních údajů je demonstrativní, pokud jde o přesný rozsah námi zpracovávaných osobních údajů, upozorňujeme, že záleží vždy na okolnostech daného případu. Okruh zpracovávaných osobních údajů se z povahy věci liší dle druhu právní služby. Jiný je např. v případě sepisu kupní smlouvy a jiný např. v případě zastupování klienta v pracovněprávním sporu.

 • adresní a identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, akademický titul, datum narození, bydliště/místo podnikání/sídlo, tel. číslo, e-mail, ID datové schránky, podle okolností též příp. např. rodné číslo, číslo OP, IČO, DIČ)
 • popisné údaje (povolání, bankovní účet)
 • údaje o třetích osobách (údaje o manželovi, dětech)
 • zvláštní kategorie osobních údajů: v případech dle čl. 9 odst. 2 písm. f) Nařízení, tj. dle povahy konkrétního případu, je-li to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 

Osobní údajÚčely zpracování
Identifikační a adresní údaje: 
a) Jméno a příjmení, dat. narození, IČO, DIČ, adresa (bydliště/místo podnikání/sídlo), telefonní číslo, e-mail, číslo OP
b) rodné číslo
Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu Správce.
Plnění smlouvy, plnění právních povinnost
Číslo bankovního účtu, popř. jiné transakční údajePlnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu Správce.
Zvláštní kategorie osobních údajůUrčení, výkon nebo obhajoba právních nároků.
Případné další osobní údaje týkající se klienta nebo třetích osob (např. svědků, znalců, protistran, rodinných příslušníků klienta či dalších osob)Plnění smlouvy, plnění právních povinností, ochrana oprávněného zájmu Správce, ochrana oprávněného zájmu třetích osob.
Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činůV souladu s čl. 10 Nařízení – Plnění smlouvy, plnění právních povinností.

Správce zdůrazňuje, že v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů budou (jsou) zpracovávány i osobní údaje třetích osob, tj. například osobní údaje zaměstnanců klientů, zákazníků či dodavatelů klientů, dodavatelů Správce nebo dalších fyzických osob, které spolupracují se Správcem, i jiné osobní údaje, které budou Správci sděleny zejména od klientem nebo dodavatelem v souvislosti se smlouvou nebo smluvním vztahem, zejména v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy. 

Zdroje údajů

Správce získává osobní údaje především od Vás, může je však získávat i z veřejných zdrojů (veřejné rejstříky, internet) či zejména v souvislosti s plněním smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb) od orgánů veřejné správy či orgánů činných v trestním řízení(resp. též z příslušných spisů jimi vedených), příp. od třetích osob.

Právní základ zpracování

 • splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
 • splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje dle čl. 6 odst. 1 písm. c);
 • pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to zejména: ochrana majetku Správce, vymáhání pohledávek, ochrana v případě soudního sporu, zajištění bezpečnosti systémů a sítě Správce, ochrana před deliktním jednáním;
 • v případě zvláštních kategorie osobních údajů – zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků (čl. 9 odst. 2 písm. f) Nařízení).

Způsob zpracování údajů:

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází především pro účely plnění smlouvy a plnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje.

Chráníme osobní údaje, a to zejména osobní údaje zpracovávané v souvislosti s výkonem advokacie i ostatní, a při jejich zpracování postupujeme s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Přijali jsme organizační i technická opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům. 

Komu budeme Vaše údaje předávat? Příjemci osobních údajů.

Osobní údaje mohou být z naší strany v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě příslušného právního titulu pro zpracování osobních údajů zpřístupněny těmto kategoriím příjemců osobních údajů:

 • spolupracujícím advokátům, dále např. účetním a daňovým poradcům, překladatelům, poskytovatelům IT služeb,
 • orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány, orgány činné v trestním řízení),
 • dalším subjektům, je-li to třeba pro uplatnění práv (např. pojišťovna, banka)

Nemáme v úmyslu Vaše údaje předat do třetí země (tedy do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. f) a čl. 14 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat a uchovávat?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po nezbytnou dobu určenou zejména s ohledem na dobu trvání smluvního vztahu a dobu potřebnou k zajištění práv a povinností z něj vyplývajících, zákonné archivační lhůty, délku promlčecí doby, pravděpodobnost vznesení nároků vůči nám z Vaší strany či ze strany jiných osob a nutnost dokládat zákonnost zpracování.

Níže uvádíme dobu uchování osobních údajů dle účelu zpracování:

Účel zpracováníDoba uchování
Plnění smlouvypo dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinnostípo dobu stanovenou příslušným právním předpisem – např. zákonem o advokacii (tj. např. u úschov je lhůta stanovena na 10 let od ukončení správy), zákonem o účetnictví, zákonem č. 253/2008 Sb.
Ochrana oprávněného zájmu Správce nebo třetích osobpo dobu 3 let od skončení právního vztahu, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie), nebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Jste povinni nám osobní údaje poskytnout?

Upozorňujeme, že v případě neposkytnutí údajů je zde vysoké riziko, že nebudeme schopni řádně uzavřít a plnit smlouvu s Vámi, příp. plnit další stanovené povinnosti.

Dochází u nás k automatizovanému rozhodování nebo profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení?

Neprovádíme ani nemáme v úmyslu provádět žádné automatizované rozhodování ani profilování, které by pro Vás mělo právní účinky či se Vás obdobně významně dotýkalo ve smyslu čl. 22 Nařízení.

Jaká máte práva?

Subjekt údajů má v souladu s Nařízením zejména právo na:

 • přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává, čímž se rozumí právo získat od nás jakožto Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení, tj. k těmto osobním údajům a následujícím informacím:
  • účely zpracování;
  • kategorie dotčených osobních údajů; 
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu; 
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.
  Zároveň Vám v takovém případě poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob. Právem získat kopii uvedenou výše v tomto odstavci nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • opravu osobních údajů, které správce o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) učiněný bez zbytečného odkladu v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.
  Jedná se o tyto případy (resp. pokud je dán alespoň jeden z těchto důvodů):
  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
  • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
  • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; 
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; 
  • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.
  Výše uvedené se však dle čl. 17 odst. 3 Nařízení neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: 
  • pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 
  • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení; 
  • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; 
  • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení, tj.:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; 
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • přenositelnost osobních údajů, tj. získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení.
  Podmínky stanovené čl. 20 Nařízení pro uplatnění práva na přenositelnost údajů jsou tato:
  • a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
   b) zpracování se provádí automatizovaně.
  • Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. 
  • Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
  • Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se konkrétní situace.
  Právo na námitku je Vaším právem vyplývajícím z čl. 21 Nařízení, kde je také rozvedeno. Znamená, že máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (tj. v případě, že právním základem zpracování osobních údajů je splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce) nebo písm. f) (tj. v případě, že právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce či třetí strany), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. V případě námi zpracovávaných údajů se tedy z povahy věci může jednat pouze o druhý případ, tj. oprávněný zájem správce či třetí osoby.
  Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu výše uvedeného, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušujeme Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů nebo pokud chcete uplatnit Vaše práva nás můžete kontaktovat v našem sídle nebo písemně na adrese našeho sídla, tj. Advokátní společnost Ševčík s.r.o., IČO: 04049977, Majakovského 1517/10, 586 01 Jihlava, Česká republika, telefonicky na číslo: +420 567 301 961, elektronickou poštou (e-mailem) na office@aksevcik.com nebo datovou zprávou – ID datové schránky: hvw3sgr.

Informace o právu podat stížnost

Domníváte-li se, že v rámci naší činnosti dochází k neoprávněnému zpracování osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, (www.uoou.cz).

Tyto informace jsou účinné od 25.5.2018 a budou pravidelně aktualizovány.

V Jihlavě, dne 25.5.2018

Advokátní společnost Ševčík s.r.o.