Advokátní společnost Ševčík

Pozor na promlčení faktur

Jako podnikatelé jste často vystaveni řadě složitých právních otázek, které se týkají podnikání. Jednou z nich je i problematika promlčení dohodnuté ceny plnění vyúčtované fakturou, tedy tzv. promlčení faktur.

V naší advokátní praxi se setkáváme s tím, že značná část podnikatelů má mylnou představu o běhu promlčecí lhůty, zejména ohledně počátku běhu promlčecí lhůty fakturovaného plnění. Aktuální rozhodnutí Nejvyššího soudu [1], které se přímo zaměřuje na tuto problematiku, nás inspirovalo poskytnout informace k základní orientaci v dané problematice. 

Smlouvy a doba splnění dluhu

Obchodní smlouvy obvykle obsahují ujednání, podle kterého je dlužník (např. kupující, objednatel) povinen zaplatit dluh, na základě faktury vystavené věřitelem (např. prodávajícím, zhotovitelem) a podkladem pro úhradu dohodnuté ceny plnění je až faktura vystavená věřitelem. V souladu se závěry vyjádřenými v předmětném rozsudku Nejvyššího soudu se jedná o situaci, v níž si strany neujednaly, kdy má dlužník splnit dluh a kdy určení doby splnění dluhu je ponecháno na vůli věřitele. Ten může určit dobu splnění dluhu tím, že požádá o jeho zaplacení „ihned“ poté, co mu vznikne právo požadovat úhradu dohodnuté ceny plnění.

Nejvyšší soud uzavřel, že ode dne, kdy se věřitel dozvěděl (nebo dozvědět měl a mohl), že mu vzniklo právo určit dobu splnění dluhu (právo „ihned“ požádat o zaplacení dluhu) začíná běžet tříletá subjektivní promlčecí lhůta dle § 629 odst. 1 o. z.

Závěr: Promlčecí lhůta a faktury

Lze tedy říci, že vždy, když se podnikatel dozvěděl (nebo dozvědět měl a mohl), že může požadovat zaplacení ceny plnění (např. kupní ceny, ceny díla), obchodní terminologií, že může podle smlouvy vystavit fakturu, započne od tohoto dne běžet promlčecí lhůta. Promlčecí lhůta tak započne běžet v den, kdy věřitel mohl poprvé požádat o splnění dluhu, bez ohledu na splatnost dluhu (faktury).

Je zřejmé, že tato problematika je komplikovaná a vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti. Naše advokátní kancelář je zde pro Vás, abychom Vás provedli složitostmi podnikání. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Mgr. Jan Ševčík

Advokát

jan.sevcik@aksevcik.com

[1] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.05.2023, spis. zn. 31 Cdo 3125/2022

Související články

Nový zákon o ochraně oznamovatelů

Předmět podnikání dle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu