Advokátní společnost Ševčík

Předmět podnikání dle nového rozhodnutí Nejvyššího soudu

Rádi bychom vás informovali o níže uvedené přelomové judikatuře Nejvyššího soudu v otázce vymezení předmětu podnikání ve stanovách, zakladatelské listině či společenské smlouvě.

V rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.5.2021, sp. zn. 27 Cdo 3549/2020, tento soud dospěl k závěru, že:

„Ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, nesplňuje požadavek určitosti, neboť z něj není zjevné, co je předmětem podnikání dané společnosti, a odpovídajícího výsledku se nelze dobrat ani výkladem.Ani výkladem ujednání stanov, podle něhož je předmětem podnikání akciové společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, nelze zjistit, jaký je předmět podnikání společnosti (určit jeho konkrétní obsah). Takové ujednání je proto z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé (§ 553 o. z.) a nepřihlíží se k němu (§ 554 o. z.) [v režimu právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 pak šlo o ujednání absolutně neplatné podle § 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku]. Na jeho základě tudíž není možné předmět podnikání do obchodního rejstříku zapsat.Do obchodního rejstříku se podle § 25 odst. 1 písm. b) z. v. r. zapisuje předmět podnikání nebo činnosti obchodní korporace, nikoli označení živnosti. Společníci či členové obchodní korporace tak ve vztahu k výčtu oborů činnosti v příloze č. 4 živnostenského zákona zpravidla určí (a společenská smlouva, resp. stanovy, obsahují) některé z vypočtených oborů činnosti. Tyto budou do obchodního rejstříku zapsány jako předmět podnikání nebo činnosti korporace. Je-li ve společenské smlouvě (stanovách) uveden a případně i do obchodního rejstříku zapsán jako předmět podnikání výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, odporuje tento zápis § 25 odst. 1 písm. b) z. v. r. a je třeba zjednat nápravu postupem podle § 9 odst. 1 z. v. r.“

Z uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu tedy vyplývá, že má-li společnost ve stanovách, příp. v zakladatelské listině/společenské smlouvě uvedeno jako předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, je takové ujednání z důvodu neurčitosti jeho obsahu zdánlivé a nepřihlíží se k němu.

V případě již takto zapsaných předmětů činnosti Nejvyšší soud v uvedeném rozhodnutí vyzývá k postupu dle § 9 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, tedy k tomu, aby rejstříkový soud vyzval zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Nutno upozornit, že dle ust. § 9 odst. 1 z. v. r. v případě, že jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

Máte-li v zakladatelské listině/společenské smlouvě a v návaznosti na to i v obchodním rejstříku zapsán předmět podnikání – Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, dovolíme si Vám doporučit uvedenou situaci řešit tak, aby vše bylo v souladu s výše uvedeným požadavkem Nejvyššího soudu.

Při nejasnostech, dotazech, stejně jako při řešení uvedené záležitosti Vám rádi pomůžeme.

Mgr. Jan Ševčík

Advokát

jan.sevcik@aksevcik.com

Mgr. Hana Španělová

Advokátka

hana.spanelova@aksevcik.com

Související články

Pozor na promlčení faktur

Nový zákon o ochraně oznamovatelů